Nema proizvoda u korpi.

Reklamacije, zamena, povrat novca

Primedbe i Reklamacije

Žalbe, reklamacije i primedbe potrošači mogu izjaviti:

  1. Slanjem na elektronsku adresu info@iswearshop.com;
  2. Na broj telefona +381 69 663 177 u periodu od 09.00 do 17.00 časova svakog radnog dana;
  3. Redovnom poštom na adresu – IS WEAR DOO, Kneginje Ljubice 15, 11000 Beograd, Srbija (sa naznakom „Za IS Wear internet prodavnicu“).

Prodavac će u roku od jednog radnog dana potvrditi da je reklamacija primljena. U roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, prodavac će pisanim ili elektronskim putem obavestiti potrošača o odluci (prihvaćena ili odbijena primedba potrošača u vezi sa saobraznošću artikla) u vezi sa reklamiranim artiklom, kao i o eventualnom načinu rešavanju reklamacije u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (povraćaj novca, odgovarajuće umanjenje cene, zamena ili popravka artikla). Reklamacija će biti rešena u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije. Prodavac će učiniti sve što je u njegovoj moći radi rešavanja sporne situacije, a sve u cilju otklanjanja predmetnih nedostataka.
Potrošač može da ostvari svoja prava po osnovu saobraznosti u roku od 2 godine. Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana. U slučaju da prodavac odbije reklamaciju:

Obaveštenje o pravu na rešavanje potrošačkog spora vansudskim putem:

Obaveštavaju se potrošači o pravu na rešavanje potrošačkog spora vansudskim putem koji se pokreće podnošenjem predloga za pokretanje vansudskog rešavanja potrošačkog spora telu sa liste koju Ministarstvo nadležno za poslove zaštite potrošača sačinjava i javno objavljuje. Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu, a predlog može da se podnese tek nakon prijema odgovora na izjavljenu reklamaciju.

Trgovac je po zakonu obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova, koje po zakonu može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga. Izuzetno u opravdanim slučajevima kada je predmet spora složen, rok od 90 dana se može produžiti za najviše još 90 dana, o čemu telo zaduženo za rešavanje vansudskih potrošačkih sporova bez odlaganja obaveštava potrošača i trgovca.

Potrošač može odustati od daljeg učešća u vansudskom rešavanju potrošačkog spora do okončanja postupka.

Zamena i povrat novca

Zamena se obavlja:

Brzom poštom — uz artikal je potrebno poslati i prateću dokumentaciju na adresu sedišta firme na kojoj ćete naznačiti šifru artikla kojim prvobitno poručeni artikal menjate. Nakon par dana će novi artikal stići na Vašu kućnu adresu.

Povrat novca se obavlja:

Lično — predmet porudžbine možete odneti na adresu sedišta firme i predati popunjeni obrazac za odustanak od od ugovora. Novac nije moguće vratiti u gotovini, već će isti biti uplaćen na Vaš tekući račun u roku od 14 dana od dana predaje artikla maloprodajnom objektu.
Brzom poštom — predmet porudžbine sa popunjenim obrascem za odustanak od ugovora možete poslati na adresu sedišta firme. Novac će biti uplaćen na Vaš tekući račun u roku od 14 dana od dana prijema artikal na adresu maloprodajnog objekta.